Bộ máy tổ chức Trung tâm KC&XTTM tỉnh Bắc Giang

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Untitled1.jpg

Untitled2_0.jpg

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Untitled2_1.jpg

2. PHÒNG KHUYẾN CÔNG VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

 

 

 

 

 

3. PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Untitled45.jpg

 

 

Untitled13.png