Bắc Giang: Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngày 18/4/2020 Sở Công Thương Bắc Giang vừa ban hành công văn số 387/SCT-QLNL về việc  thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, UBND huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền về chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương đến các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang, các đơn vị bán lẻ điện khác thực hiện việc kê khai, xác định đối tượng và giám sát quá trình thực hiện đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, đúng định mức hỗ trợ theo quy định.

Sở Y tế lập danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương) cung cấp cho Công ty Điện lực Bắc Giang, các đơn vị bán lẻ điện để thực hiện việc giảm giá điện. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định của Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) cung cấp cho Công ty Điện lực Bắc Giang, các đơn vị bán lẻ điện để thực hiện việc giảm giá điện. 

Công ty Điện lực Bắc Giang, các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn thực hiện chốt số công tơ, áp định mức tính toán tiền sử dụng điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán buôn điện cho các đơn vị bán lẻ điện theo đúng chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020.  Đồng thời phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quản lý để triển khai thực hiện. 

Phối hợp với UBND huyện, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Phổ biến, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương đến khách hàng sử dụng điện.

Chi tiết văn bản:signed_5.pdf

                                                                                                                                      Trung tâm KC&XTTM

Tin liên quan