HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TẠI BẮC GIANG

Các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) đã có đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Giang trong 10 năm qua; là điều kiện để đưa Bắc Giang vươn lên là một trong những địa phương nằm trong top 10 tỉnh về thu hút đầu tư

Ngày 08/11/2001 Ban chuẩn bị dự án KCN tỉnh Bắc Giang được thành lập theo quyết định số 1812/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Sau 02 năm hoạt động, đến ngày 10/12/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 261/2003/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang. Quyết định này đã đánh dấu bước đi đột phá thể hiện tầm nhìn và tư duy của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nhằm huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Thực tế đến nay cho thấy, các KCN đã trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng lực sản xuất, chuyển giao công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, tham gia chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Theo đó, hàng năm, BQL các KCN cùng với các Sở ngành liên quan đã tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý đối với các KCN. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ xúc tiến, thu hút đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư, các dự án của các tập đoàn đa quốc gia, dự án công nghệ cao là cơ sở bước đầu xác lập ngành công nghiệp mũi nhọn. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư từng bước được điều chỉnh, kết hợp thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài đảm bảo phát triển nhanh, bền vững.  

  Đến nay, sau 17 năm triển khai chủ trương phát triển các KCN, việc thu hút đầu tư vào các KCN Bắc Giang đã có bước phát triển vượt bậc cả về hình thức, quy mô và chất lượng dự án. Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có 06 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.462 ha. Đất KCN được chuyển đổi từ đất nông nghiệp, kể cả là đất trồng lúa bạc màu ở các vùng đồng bằng thuộc một số huyện như Việt Yên, Yên Dũng và Hiệp Hòa. Việc quy hoạch, giao đất và cho thuê đất trong các KCN đã được tiến hành cơ bản theo đúng quy định; công tác quản lý đã được tiến hành chặt chẽ, kịp thời thu hồi những diện tích đất sử dụng sai mục đích. Hiện có 05 KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp là 81,7%. Trong đó: KCN Đình Trám 127 ha (lấp đầy 100%), KCN Quang Châu 426 ha (còn khoảng 90 ha đang GPMB), KCN Vân Trung 351 ha (lấp đầy 100%), KCN Song Khê - Nội Hoàng 160 ha (lấp đầy 92,8%; còn khoảng 10 ha đang GPMB), KCN Hòa Phú 208 ha (lấp đầy 50%; còn khoảng 110 ha đang GPMB), KCN Việt Hàn 50 ha.

Việc sử dụng đất ở các KCN cũng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, giá trị SXCN/1ha là: Năm 2010 đạt 7,16 tỷ đồng/ha; năm 2015 đạt 31,2 tỷ đồng/ha; năm 2019 đạt 108 tỷ đồng/ha; tuy nhiên, còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Tính đến năm 2019, các KCN của tỉnh đã thu hút được 381 dự án đăng ký đầu tư còn hiệu lực (bao gồm 12 dự án đầu tư hạ tầng và 369 dự án thứ cấp), trong đó có 95 dự án trong nước và 286 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 9.296 tỷ đồng và 4.436,4 triệu USD; vốn đầu tư đã thưc hiện ước đạt khoảng 2.645 tỷ USD và 4.560 tỷ đồng. Tính riêng về đầu tư FDI, tỉnh Bắc Giang đứng thứ 6 toàn quốc về tổng vốn đầu tư thu hút (sau TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và Tây Ninh). Các dự án FDI được cấp mới tập trung chủ yếu ở các KCN với 58 dự án, chiếm 82,9%; vốn đăng ký đạt 785 triệu USD, vượt 9,5% kế hoạch. Đã thu hút được một số dự án có quy mô lớn như: Dự án Lens Việt Nam 150 triệu USD, Nhà máy Seojin Việt Nam 100 triệu USD, công ty TNHH LUXSHARE-ICT 182 triệu USD...  đã tạo ra hình ảnh riêng biệt cho các KCN Bắc Giang, đồng thời là cơ sở để Bắc Giang xác lập ngành công nghiệp mũi nhọn trong thời gian tới, mà trọng tâm là ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến chế tạo.

Ngành nghề thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh chủ yếu là: Gia công, lắp giáp linh kiện điện tử; cơ khí chế tạo; năng lượng mặt trời, may mặc...Giai đoạn 2011-2019, các KCN đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 107.020 lao động (giai đoạn 2005-2010 là 16.000 người). Lũy kế đến nay, các KCN của tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 123.020 lao động, bình quân 1ha đất trong KCN tạo việc làm cho 85 lao động, gấp 6 lần lao động sản xuất nông nghiệp (01ha đất nông nghiệp tạo việc làm cho khoảng 14 lao động).

Bên cạnh đóng góp của các KCN, các CCN được thành lập và phát triển đã có những đóng góp quan trọng trong thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, đóng góp cho ngân sách nhà nước. Những ngày đầu thành lập (năm 2000) đến năm 2010: Trên địa bàn tỉnh có 27 CCN được hình thành từ các điểm công nghiệp, với tổng diện tích 554,5 ha (được thành lập theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 18/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp). Sau 05 năm thực hiện quản lý quy hoạch phát triển CCN, việc rà soát hoạt động và điều chỉnh bổ sung, rút khỏi quy hoạch (theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 07/02/2013 của Chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2167/VPCP-KTN ngày 31/3/2015 của Văn phòng Chính phủ) được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thường xuyên và bám sát tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội địa phương; các nội dung điều chỉnh, bổ sung được thực hiện phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và sự thu hút đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp trong giai đoạn hiện nay; đến nay toàn tỉnh có 40 CCN với tổng diện tích 1.384,4 ha (bằng 0,4% diện tích đất nông nghiệp, diện tích bình quân 34,6 ha/CCN). việc sử dụng đất ở các CCN cũng mang lại hiệu quả kinh tế khá, năm 2010 đạt 4.72 tỷ đồng/ha; năm 2015 đạt 15,68 tỷ đồng /ha; năm 2019 ước đạt 15.39 tỷ đồng/ha; tỷ lệ lấp đầy 51,5%. Diện tích đất còn lại của các CCN chưa có hạ tầng 610 ha; trong đó, đã giao đất và đang thi công 21 ha; đang làm thủ tục giao đất 131 ha; đã bồi thường người dân 33 ha, chưa bồi thường GPMB 425 ha. Các CCN được triển khai rộng khắp tại các huyện, thành phố, trong đó, diện tích quy hoạch CCN lớn nhất là huyện Hiệp Hoà (08 CCN, diện tích 443,9ha), huyện Lạng Giang (07 CCN, diện tích 244ha), huyện Yên Dũng (04 CCN, diện tích 193,4ha), huyện Lục Nam (04 CCN, diện tích 185,6ha). Diện tích quy hoạch CCN của các địa phương này chiếm tới 77,1% tổng diện tích quy hoạch các CCN toàn tỉnh.

 Các CCN đều được quy hoạch và triển khai tại các trục, tuyến giao thông thuận lợi của tỉnh (các tuyến đường tỉnh, quốc lộ). Hiện nay, có 28 CCN đi vào hoạt động với diện tích 730,7ha, trong đó, huyện Hiệp Hoà có diện tích lớn nhất với 03 CCN, diện tích 149,9ha; tiếp đến là huyện Yên Dũng với  03 CCN, diện tích 139,8ha; huyện Lạng Giang 05 CCN với diện tích 129,2ha. Các địa phương này có diện tích CCN đã đi vào hoạt động chiếm tới 57,3% tổng diện tích các CCN toàn tỉnh. Các CCN đã thu hút 227 dự án đang triển khai và đi vào hoạt động, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 10.237/61.270 tỷ đồng, bằng 16,7% vốn đăng ký; giải quyết cho khoảng 48.000 lao động với thu nhập trung bình từ 4,5-5,5 triệu đồng/người/tháng. Hiệu quả vốn đầu tư (hạ tầng và dự án thứ cấp đến nay đã thực hiện là 11.218 tỷ đồng) đạt 9,2 tỷ đồng/ha.

Phát huy những kết quả quan trọng thu được trong phát triển hệ thống các KCN, CCN với mục tiêu tăng cường thu hút đầu tư đạt hiệu quả, đảm bảo KCN, CCN phát triển nhanh, bền vững, thời gian tới, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2020 - 2030, các Nghị quyết, chiến lược, dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội cao để thực hiện xúc tiến các nhà đầu tư. Trong đó, tập trung vào ngành điện, điện tử, may mặc, cơ khí, chế biến nông lâm sản… Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo sự tin tưởng và giúp các doanh nghiệp trong KCN, CCN tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo động lực để sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Giang trở thành một tỉnh có nền công nghiệp phát triển./.

                                                                                                                                                  THÂN HÀO - VPS

Tin liên quan