Một số điều cần biết về hoạt động khuyến mại

Khuyến mại là hoạt động thường kỳ của doanh nghiệp nhằm kích ứng hành vi mua hàng của khách hàng. Đây cũng là một trong những phương pháp được ưu tiên sử dụng của các công ty, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh. Nhưng để hoạt động khuyến mại thực hiện như thế nào cho đúng, không vi phạm quy định của pháp luật, tác giả xin đưa ra một số đặc điểm và tình huống thường gặp như sau:

1) Khuyến mại là gì?

Trả lời:

Theo Điều 88 Luật Thương mại, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

2) Trước khi thực hiện một chương trình/hoạt động khuyến mại, thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, tùy thuộc vào từng hình thức khuyến mại mà thương nhân trước khi thực hiện một chương trình khuyến mại cụ thể phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại hoặc đăng ký hoạt động khuyến mại (trừ các trường hợp được miễn thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP hoặc các trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật khác trong một số lĩnh vực có quy định khác về thủ tục hành chính so với quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP).

3) Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước nào?

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại. Đối với tất cả các trường hợp thông báo hoạt động khuyến mại, thương nhân chỉ thực hiện thông báo đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi diễn ra hoạt động khuyến mại, không gửi hồ sơ thông báo đến Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại). Vì vậy, trường hợp dù hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại đã được gửi đến Bộ Công Thương, thương nhân vẫn sẽ được xem là chưa thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định nếu như chưa gửi hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương trước khi thực hiện chương trình.

4) Cách thức thực hiện thông báo hoạt động khuyến mại như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân có thể lựa chọn một trong các cách thức thông báo hoạt động khuyến mại sau:

- Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

- Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

- Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

5) Thời gian gửi/nộp hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại?

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

6) Thời hạn trao thưởng của chương trình khuyến mại?

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, trong trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại, thời hạn công bố kết quả trúng thưởng và trao giải thưởng của một chương trình không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện khuyến mại.

7) Một công ty được thực hiện bao nhiêu chương trình khuyến mại? 

Trả lời:

Pháp luật hiện hành về khuyến mại không có quy định nào giới hạn về số
lượng và hình thức các hoạt động khuyến mại mà thương nhân được thực hiện.
Vì vậy, thương nhân theo đó có quyền quyết định và lựa chọn số lượng và hình
thức các chương trình khuyến mại sẽ tổ chức tùy theo điều kiện thực tế và mục
đích sản xuất, kinh doanh của mình./.

Tin liên quan