Hiệu quả hoạt động khuyến công tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014 - 2020

Sau 07 năm (2014 - 2020), triển khai thực hiện tích cực hoạt động khuyến công theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, các nội dung đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bắc Giang theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

e8188ba4b00e4a50131f_4.jpg

                    Hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi tại công ty TNHH thức ăn                                                                                   chăn nuôi FAGO (huyện Lạng Giang)

Trong giai đoạn năm 2014 - 2020, từ nguồn ngân sách nhà nước là 29.229,2 triệu đồng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện được 220 đề án khuyến công, qua đó: Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề cho 1.410 học viên. Tổ chức đào tạo cho 2.133 học viên kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị hợp tác xã và nâng cao năng lực quản lý. Tổ chức cho 940 người là cán bộ làm công tác khuyến công, cán bộ quản lý của các cơ sở công nghiệp nông thôn đi khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước về lĩnh vực chuyên ngành. Hỗ trợ được 5 cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, giới thiệu sản phẩm mới trên địa bàn cấp huyện; 91 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào trong sản xuất;  đánh giá sản xuất sạch hơn cho 02 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức tham gia 15 hội chợ, triển lãm; hỗ trợ 168 cơ sở công nghiệp nông thôn đi tham gia trực tiếp hoặc đem sản phẩm đi trưng bày tại các hội chợ theo chuyên đề trong nước; thực hiện xây dựng, đăng ký bảo hộ được 14 nhãn hiệu hàng hoá. Tổ chức bình chọn được 46 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, trong đó có 14 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc và 5 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Hỗ trợ được 5 cơ sở đầu tư xây dựng nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm. Hỗ trợ tư vấn, thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm cho 72 cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc lĩnh vực sản xuất chế biến nông, lâm sản; thành lập mới được 20 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.  Phối hợp với các cơ quan báo, đài ở Trung ương và của tỉnh xây dựng được 990 chương trình truyền hình, tin bài, ấn phẩm, xuất bản được 4.800 bản tin khuyến công theo từng quý; thực hiện 1 đề án nhằm thống kê, xác định vị trí, ranh giới, diện tích quy hoạch; đo khoanh vùng, cắm mốc giới định hướng tại thực địa 4 khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

0b0eae5d76e690b8c9f7.jpg

                                      Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang tham gia                                                                                          Hội chợ Triển lãm Quốc tế Việt Nga năm 2019

Hoạt động khuyến công của tỉnh Bắc Giang được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến các huyện, thành phố; cùng với việc xây dựng, thực hiện các quy hoạch, đề án phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và cơ chế, chính sách khác của tỉnh, hoạt động khuyến công đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội tích cực như: Thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ, là động lực chính cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng trưởng GRDP ngành có xu hướng tăng đều, năm sau cao hơn năm trước, bình quân đạt 25,2%/năm, vượt mục tiêu đề ra và cao hơn bình quân giai đoạn 2011 - 2015.  Cơ cấu ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng mạnh, từ 33,9% năm 2015 lên 47,8% năm 2020. Số lượng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng cao cả về số lượng và quy mô. Hình thành, duy trì, phát triển 435 làng có nghề, trong đó có 39 làng nghề được UBND tỉnh công nhận (tăng 6 làng nghề so với thời điểm năm 2010), với 14 làng nghề truyền thống, 25 làng nghề mới được công nhận; giá trị sản xuất của các làng nghề hàng năm đạt khoảng 850 tỷ đồng...

85d4e1529b34666a3f25.jpg

                                        Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2016

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động khuyến công của tỉnh Bắc Giang thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế như: Các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn tại các huyện miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn còn ít nên số đề án khuyến công triển khai tại đây chưa nhiều, mặc dù đây là những địa bàn ưu tiên của chương trình khuyến công. Một số cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ khuyến công nhưng phát triển chưa mạnh, chưa duy trì được việc làm ổn định cho người lao động, cá biệt có cơ sở còn dừng hoạt động. Chưa có nhiều đề án khuyến công trọng tâm, trọng điểm thực hiện trong nhiều năm liên tục và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

IMG_0307.JPG

                           Máy móc thiết bị được hỗ trợ tại công ty TNHH Thống Nhất (huyện Lạng Giang)                                                                              từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019

Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại đang gặp phải hiện nay, trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang sẽ thực hiện tốt các nội dung như: Tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến hoạt động khuyến công đảm bảo kịp thời, phù hợp với thay đổi của Trung ương cũng như với tình hình tiễn của địa phương; nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp, đúng pháp luật đối với các doanh nghiệp công nghiệp, nhất là doanh nghiệp địa phương thực hiện các dự án có quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao, khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh của tỉnh; làm ra sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao, đầu tư vào vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của tỉnh. Xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí định hướng lựa chọn những đề án khuyến công trọng tâm, trọng điểm để làm hạt nhân thúc đẩy phát triển ngành, nhóm ngành chủ lực của địa phương. Từng bước nâng cao hoạt động bộ máy hoạt động của Trung tâm theo hướng đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại. Thường xuyên cử đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm công tác khuyến công tham gia các khóa đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm... Qua đó, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác khuyến công vững vàng về chính trị, tư tưởng, có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác khuyến công. Tranh thủ hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốcgia hàng năm, nguồn kinh phí từ các chương trình hỗ trợ khác của Trung ương; lồng ghép với các chương trình, dự án, đề án quốc gia và địa phương để thực hiện tốt mục tiêu của kế hoạch khuyến công./.

                                                                                                 Nguỵ Đình Nghĩa - Giám đốc Trung tâm KC&XTTM

Tin liên quan