Hỏi đáp về Khuyến công (Phần 1)

Mặc dù, hoạt động khuyến công được triển khai rộng khắp cả nước nói chung và tại tỉnh Bắc Giang nói riêng đã từ lâu, nhưng qua thực tế tiếp xúc với các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) thấy được nhận thức còn rất mơ hồ, chưa hiểu hoạt động khuyến công là như thế nào? những đối tượng nào được hưởng chính sách hỗ trợ từ hoạt động khuyến công? Căn cứ pháp lý, cơ chế, chính sách của hoạt động khuyến công ra sao?... Sau đây xin được giải đáp một số thắc mắc của các cơ sở CNNT như sau:

Hiện nay, hoạt động khuyến công được thực hiện căn cứ theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/5/2012 về khuyến công; trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang áp dụng Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 28/10/2014 về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang, Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 6 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Description: D:\TIEN\anh\NĂM 2020\Nghiêm thu đề án\HTX Quang Duy\z2013776796552_00bbfe8b5ca955c7b632962df61eb914.jpg

                          Máy móc thiết bị được hỗ trợ tại Hợp tác xã nông nghiệp Quang Duy (huyện Yên Thế)

Hoạt động khuyến công là gì?

Là những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. (Theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP)

Đối tượng áp dụng và các ngành nghề được hỗ trợ kinh phí khuyến công?

Theo Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định :

- Đối tượng áp dụng bao gồm:

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn). 

2. Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh. 

3. Tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Description: D:\TIEN\anh\NĂM 2020\Nghiêm thu đề án\KCQG phối hợp Trung tâm 1\z2220171448411_3641277bc543310e7ee98ce9ce115fd3.jpg

Công Ty Cổ phần Công Nghiệp Alpha (huyện Lạng Giang) được hỗ trợ máy thiết bị từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia

          - Các ngành nghề được hỗ trợ kinh phí khuyến công bao gồm:

1. Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản và chế biến thực phẩm. 

2. Sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu. 

3. Công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn; sản xuất vật liệu xây dựng theo công nghệ mới, sản xuất vật liệu xây dựng không nung. 

4. Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử - tin học; sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và công nghiệp hỗ trợ. 

5. Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp. 

6. Khai thác, chế biến khoáng sản tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, xác định theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

7. Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp; xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

Description: D:\TIEN\anh\NĂM 2020\Hội chợ Lâm ĐỒng\z2381847020691_a00c2d3e845ae88bfcfd1354c2a6c888.jpg

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang tham gia Hội chợ hàng công nghiệp NTTB, hàng thủ công mỹ nghệ tại Lâm Đồng

Cơ quan nhà nước nào quản lý và thực hiện hoạt động khuyến công?

- Cơ quan quản lý hoạt động khuyến công

Sở Công Thương là cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công.

- Cơ quan thực hiện hoạt động khuyến công

Cấp tỉnh: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương có chức năng tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công.

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà liên đơn vị sự nghiệp, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Email: ttkc_xttm _sct@bacgiang.gov.vn

Website: ttkhuyencong.bacgiang.gov.vn

Cấp huyện: Các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng đóng tại 10 huyện, thành phố trong tỉnh.

                                                                                                                     Trung tâm KC&XTTM Bắc Giang

Tin liên quan