Phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang năm 2021

Ngày 09/3/2021, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành  Quyết đinh số 427/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2021.

Theo Quyết định, có tổng số 21 đề án được phê duyệt kinh phí, thực hiện 05 nội dung của hoạt động khuyến công bao gồm: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn; cung cấp thông tin, tuyên truyền; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.

Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị được giao sử dụng kinh phí khuyến công năm 2021 theo quy định./.

                                                                                                                                    Trung tâm KC&XTTM

 

Tin liên quan