Phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang năm 2022

Ngày 11/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2022.

Description: F:\TIEN\anh\Năm 2021\Nghiệm thu KC\KCQG\z2958850251559_e5dd0d46bc4b8f3d9e76c0a55bc42a0e.jpg

Theo đó, Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang được phê duyệt là 3,5 tỷ đồng từ nguôn kinh phí khuyến công tỉnh năm 2022. Bao gồm các nội dung sau:

 - Nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật: 10 đề án.

- Nội dung hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: 02 đề án.

- Nội dung tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn: 01 đề án.

- Nội dung cung cấp thông tin, tuyên truyền: 02 đề án.

- Nội dung nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công: 02 đề án.

Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị được giao sử dụng kinh phí khuyến công năm 2022 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

                                                                                                                             Trung tâm KC&XTTM

 

Tin liên quan