Phối hợp thống kê, bổ sung các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh Bắc Giang năm 2020

 Để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu,bao bì nhãn mác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ người sản xuất, kinh doanh tăng cường kết nối tiêu thụ, UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm KC & XTTM Bắc Giang tổng hợp và rà soát danh mục sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng trên địa bàn của tỉnh để góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của tỉnh trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Ngày 30/5/2019 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 401-NQ/TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, hàng năm tham mưu ban hành danh mục nông sản chủ lực, đặc trưng và tiềm năng trên địa bàn tỉnh.

Để có căn cứ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh năm 2020. Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, các địa phương:

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông tin đối với các nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh năm 2017 trên địa bàn huyện, thành phố đã được ban hành kèm theo Quyết định số1517 /QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

2. Thống kê, đề xuất bổ sung danh mục sản phẩm và thông tin kèm theo đối với các nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh năm 2020 trên địa bàn huyện, thành phố.

3. Kết quả rà soát, thống kê đề nghị UBND các huyện, thành phố tổng hợp theo Biểu mẫu (kèm theo Công văn này) và gửi về Sở Công Thương trước ngày 20/08/2020.(Ảnh tư liệu và Báo cáo đề nghị gửi kèm bản word về địa chỉ email:thaont_sct@bacgiang.gov.vn;ngothuthaoct@gmail.com).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đ/c Ngô Thị Thu Thảo (Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến Thương mại-Sở Công thương Bắc Giang), số điện thoại liên hệ: cq 02403.828.607; 0915.533.626.

Vậy đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

                                                                                                                                 Ngô Thảo - Trung tâm KC& XTTM