Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2020. Trong tháng 12/2020, Trung tâm Khuyến công và XTTM Bắc Giang đã triển khai và hoàn thành được nhiều nội dung, chương trình.