Hướng dẫn các hợp tác xã chuyển đổi hợp tác xã sang mô hình doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang ngày 29/5/2020 ban hành công văn số 1339/SKHĐT-ĐKKD về việc hướng dẫn các hợp tác xã không đủ điều kiện hoạt động theo Luật Hợp tác xã chuyển đổi hợp tác xã sang mô hình doanh nghiệp

Theo đó, đối với trường hợp thứ nhất, các HTX nếu tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật HTX năm 2012 nhưng vẫn muốn duy trì hoạt động HTX thì phải điều chỉnh, cơ cấu và xây dựng mô hình tổ chức theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012. 

Trường hợp thứ hai, các HTX nếu tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật HTX 2012 và có nhu cầu chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, đồng thời không rơi vào tình trạng “mất khả năng thanh toán” như quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Phá sản năm 2014 thì trình tự, các bước thực hiện như sau:

Thứ nhất, tiến hành giải thể tự nguyện HTX, thực hiện theo các bước hướng dẫn cụ thể tại Văn bản số 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển đổi HTX sang loại hình tổ chức khác. 

Thứ hai, thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Hiện nay, Luật Doanh nghiệp có 5 loại hình doanh nghiệp gồm có: Doanh nghiệp tư nhân; Công ty TNHH một thành viên; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Công ty cổ phần; Công ty hợp danh. Các thành viên HTX lựa chọn và tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp trên. Hồ sơ cụ thể như sau: 

Đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân quy định cụ thể tại Điều 21 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Đối với loại hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh quy định cụ thể tại Điều 22 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

Đối với loại hình công ty TNHH một thành viên quy định cụ thể tại Điều 23, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp dự kiến thành lập nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định trên cho Sở Kế hoạch và Đầu tư qua Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang trong giờ hành chính hoặc thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại trang web: dangkykinhdoanh.gov.vn. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Về hướng dẫn xử lý tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất của HTX sau khi giải thể, phá sản được quy định tại khoản 2 Điều 177 Luật đất đai 2013. Đối với trường hợp khác nếu tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 189 Luật Đất đai 2013 thì HTX được phép bán tài sản gắn liền với đất.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thuê đất và triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ban chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể cùng cấp; Liên minh HTX tỉnh phổ biến, tuyên truyền nội dung Hướng dẫn tới các HTX trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                                                                  Trung tâm KC&XTTM

Tin liên quan