Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu

Chương trình tổng thể của Chính Phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ q

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng

  Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương

Về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại vào Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, trực thuộc Sở Công Thương 

V/v Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Phê duyệt Danh mục Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/9/2016

Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản