2012/QĐ-TTg

Phê duyệt Danh mục Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

Tài liệu đính kèm: