Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ q

Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Về Khuyến công

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày 08 tháng 10 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 81/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết