Ban hành Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2021

Phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại năm 2021

Ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2020

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2020

Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang

Ban hành Tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020

Chương trình tổng thể của Chính Phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư

Công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và Ban hành Hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

  Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương

Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại vào Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, trực thuộc Sở Công Thương