Về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2023

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2023

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2023

  Phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025

Phê duyệt Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030"

Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030"

Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản"

Phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030

Ban hành Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2021

Phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại năm 2021

Ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2020

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2020

Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020