Bộ máy tổ chức Trung tâm KC&XTTM tỉnh Bắc Giang

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Untitled1.jpg

1345.jpg

                                                            Untitled234_0.png

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Untitled2_1.jpg

Untitled_6.png

2. PHÒNG KHUYẾN CÔNG VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

                                                            Untitled211.jpg

 

                                                           Untitled11.png

3. PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 

 

Untitled13.png