Chức năng , nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

1) Về hoạt động khuyến công:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh trình sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng, lưu giữ và khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn; tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về phát triển công nghiệp, khuyến công, các kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

- Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước;  các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học - công nghệ để thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương;

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công;

- Xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, nội dung khuyến công;

- Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.

2) Về hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Xây dựng các chương trình và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Xây dựng, lưu giữ và khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu điện tử về năng lượng; tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước, các mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tổ chức khảo sát, đo lường, đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các khu, cụm công nghiệp cơ sở sử dụng năng lượng;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lượng; xây dựng chiến lược, quy hoạch sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo;

- Nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các mô hình trình diễn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân;

- Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tư vấn, giới thiệu, hỗ trợ thông tin, cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang bị thiết bị hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng;

- Là đầu mối tiếp nhận và triển khai các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Trung ương, của các tổ chức quốc tế tài trợ;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khác theo quy định của pháp luật.

3) Về hoạt động xúc tiến thương mại

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyêt;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin quảng bá tiềm năng của tỉnh về hàng hóa, thị trường, xuất nhập khẩu; phát hành bản tin, các ấn phẩm về thương mại, công nghiệp;

- Xây dựng các báo cáo chuyên đề xúc tiến thương mại của tỉnh đối với từng thị trường, ngành hàng, sản phẩm trong nước để cung cấp cho các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đối tác trong và ngoài nước;

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về phát triển thương mại và hoạt động xúc tiến thương mại;

- Tổ chức, tham gia các đoàn khảo sát tìm kiếm thị trường, các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, các phiên chợ hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các lớp đào tạo, tập huấn về thương mại, xúc tiến thương mại; phát triển thương mại điện tử;

- Xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam cho các sản phẩm của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và các chính sách xúc tiến thương mại khác theo quy định của pháp luật.

4) Về hoạt động tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân:

a) Tư vấn phát triển công nghiệp:

+ Tư vấn lập các quy hoạch phát triển, ngành, lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện lực để tích hợp vào hệ thống quy hoạch chung của tỉnh của vùng và quốc gia;

+ Khảo sát địa hình, lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong đô thị, thị xã, thị trấn, điểm dân cư nông thôn, khu, cụm công nghiệp.

+ Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật - dự toán, thẩm tra thiết kế, giám sát đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật về điện (đường dây và trạm biến áp đến 35kV);

+ Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

+ Tư vấn các lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

+ Tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh nghiệp; liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, ứng dụng công nghệ - thiết bị mới;

+ Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực: Ưu đãi đầu tư; khoa học - công nghệ; tài chính - tín dụng và các chính sách ưu đãi khác của nhà nước.

b) Tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

+ Tư vấn các giải pháp tiết kiệm năng lượng; cung cấp các giải pháp quản lý, kỹ thuật, trang thiết bị, công nghệ có hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng;

+ Tư vấn, hỗ trợ về tài chính cho các tổ chức và cá nhân để triển khai các hoạt động nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

+ Thực hiện các dịch vụ kiểm toán năng lượng, tư vấn xây dựng các mô hình quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng.

+ Thi công lắp đặt các thiết bị và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng cho các tổ chức và cá nhân.

c) Tư vấn phát triển thương mại:

+ Tư vấn lập quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực thương mại, hạ tầng thương mại để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh, của vùng quốc gia;

+ Tư vấn, trợ giúp các doanh nghiệp, tổ chức, thương nhân mở văn phòng đại diện, phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm ở trong và ngoài nước;

+ Tư vấn pháp lý về xuất nhập khẩu;

+ Thực hiện các hoạt động tư vấn thương mại – dịch vụ khác thuộc phạm vi ngành công thương quản lý.

5) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Tiết kiệm và Phát triển bền vững – Bô Công Thương.

6) Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

7) Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

8) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.