Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang được thành lập tại Quyết định số 560/QĐ-UB ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm xúc tiến thương mại vào Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang, trực thuộc Sở Công Thương.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, xúc tiến thương mại, tư vấn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Tiết kiệm và Phát triển bền vững – Bô Công Thương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà liên đơn vị sự nghiệp, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0240.3824098

Fax: 0240.3824098

Email: ttkc_xttm _sct@bacgiang.gov.vn

Website: ttkhuyencong.bacgiang.gov.vn