Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công tạo, động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 19/02/2021, Bộ Công Thương ba hành Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công tạo, động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, chỉ thị chỉ rõ nhiệm vụ của UBND, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị chức năng liên quan thuộc Bộ Công Thương như: Cục Công Thương địa phương, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ; trong xây dựng, thực hiện và triển khai các chính sách nhằm đẩy mạnh cũng như tận dụng tối đa hiệu quả chính sách khuyến công.

Sau đây là toàn văn Chỉ thị 04/CT-BCT:

1_106.jpg2_39.jpg
3_23.jpg

 

 

 

 

Tin liên quan