Giới thiệu Trung tâm, mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An

Giới thiệu Trung tâm, mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An

Ngày 27/6/2022, Sở Công Thương Nghệ An gửi thông báo số 1253/TB-SCT ngày 27/6/2022 về việc giới thiệu Trung tâm, mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An.

Description: D:\Website\Bài viết 2022\Tháng 6\Mẫu dấu của TT Nghệ An\1.jpg

 

 

 

Tin liên quan