Nâng cao hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Là nội dung hoạt động khuyến công trọng tâm, được triển khai tổ chức thực hiện nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ nhằm mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên thị trường.

Trong 10 năm (2012 - 2022), tổ chức triển khai thực hiện, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ xây dựng được 10 mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến sản phẩm mới trên địa bàn cấp huyện, hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả cần phổ biến, tuyên truyền nhân rộng (trong đó: Khuyến công quốc gia: 8 mô hình, khuyến công địa phương: 2 mô hình); trong đó, nội dung thực hiện đã tập trung ưu tiên xây dựng các mô hình chế biến nông, lâm sản; sản xuất sản phẩm có thị trường xuất khẩu, sử dụng nguyên liệu tại chỗ; cơ sở sử dụng nhiều lao động, đầu tư phát triển sản xuất tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: Sản xuất rượu, thức ăn chăn nuôi, gỗ ván ép xuất khẩu, ván ép phủ phim, chế phẩm sinh học biolin, gạch không nung, cơ khí. Hỗ trợ được 140 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở địa phương, giúp các cơ sở sản xuất nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với máy móc, thiết bị mà trước đó các cơ sở sử dụng. Hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho 02 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; qua đó, tư vấn được cho doanh nghiệp đổi mới, nâng cấp quy trình công nghệ theo hướng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng các nguồn nguyên liệu, sản xuất sản phẩm có tính bảo vệ môi trường.

Description: D:\DU LIEU\DU LIEU\Năm 2023\Ban tin khuyen cong\Hoat dong ho tro xay dung mo hinh trinh dien ky thuat.JPG

Hoạt động hỗ trợ xây dựng mô trình diễn kỹ thuật sản xuất gỗ ván ép phủ phim tại huyện Lục Nam

Thông qua nội dung hoạt động khuyến công, đã hỗ trợ tích cực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới chuyển giao kỹ thuật, tiếp cận phương thức quản lý và công nghệ sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, sản xuất sản phẩm có thị trường và định hướng phát triển, khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh của từng ngành nghề, địa phương trong tỉnh; các mô hình được hỗ trợ triển khai đều là những mô hình mẫu cho các giải pháp sản xuất công nghiệp nông thôn; hỗ trợ những hạt nhân, tạo tính lan tỏa trong làng nghề, ngành nghề; xây dựng thương hiệu cho địa phương: Vải thiều Lục Ngạn, rượu làng Vân, bánh đa Kế, mỳ Chũ, bánh đa nem Thổ Hà… Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, từng bước tiến tới mục tiêu nâng cao chất lượng, tạo lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh./.

                                                                                                                                                                         Vũ Trí Khương - TP.KC&TKNL

 

 

 

Tin liên quan