Thông báo đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024

Thực hiện Công văn số 400/CTĐP-QLKC ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Cục Công Thương địa phương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2024; Công văn số 587/SCT-TTKC&XTTM ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang về việc phối hợp xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024.

Để có cơ sở tham mưu xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang thông báo, trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, quan tâm, đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024, với nội dung như sau:

1. Thời gian đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia:

- Trước ngày 15/6/2023: Tổng hợp danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024 của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Trước ngày 20/6/2023: Báo cáo Sở Công Thương xem xét, gửi danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024 về Cục Công Thương địa phương.

- Trước ngày 20/9/2023: Khảo sát thực tế tại các cơ sở công nghiệp nông thôn có nhu cầu được hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia.

- Trước ngày 30/9/2023: Gửi hồ sơ đề án đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024 về Cục Công Thương địa phương để thẩm định cấp Bộ.

2. Định hướng nội dung hoạt động khuyến công quốc gia, gồm có:

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới. Lựa chọn xây dựng các mô hình về chế biến nông lâm thủy sản, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp; mô hình tổ chức sản xuất theo hướng tuần hoàn, phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững cho các đối tượng yếu thế ở địa bàn khó khăn; mô hình khác theo nhu cầu của sản xuất, thị trường và định hướng phát triển của ngành, địa phương.

- Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất. Đổi mới máy móc thiết bị, nâng cấp quy trình sản xuất công nghệ theo hướng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng các nguồn nguyên liệu hoặc đưa ra các sản phẩm có tính bảo vệ môi trường, bền vững.

- Hỗ trợ các cơ sở CNNT sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; Hỗ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn và nhân rộng mô hình áp dụng. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp (lựa chọn đề án đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm kế hoạch); hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp (lựa chọn cụm công nghiệp có hồ sơ pháp lý đầy đủ và chủ đầu tư dự kiến hoàn thành hạng mục hoặc gói thầu đề nghị hỗ trợ trong năm kế hoạch).

- Hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; ưu tiên các đề án có sản phẩm được bình chọn, cấp giấy chứng nhận cấp khu vực, quốc gia (giấy chứng nhận còn hiệu lực).

- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT. Đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu của các cơ sở, giải quyết nhiều việc làm, sản xuất sản phẩm phục vụ du lịch và xuất khẩu, khôi phục phát triển ngành nghề truyền thống, ngành nghề mới đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0; Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp tại các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển CNNT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông. Tư vấn, hướng dẫn lập dự án đầu tư, marketing, quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực, liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh và thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói.

- Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công; Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động khuyến công.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ sở công nghiệp nông thôn có nhu cầu quan tâm, đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024 (theo mẫu đăng ký đính kèm) và gửi về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiên thương mại tỉnh Bắc Giang trước ngày 15/6/2023 để tổng hợp; tổ chức khảo sát, thu thập hồ sơ, xây dựng đề án tham mưu Sở Công Thương gửi Cục Công Thương địa phương theo quy định./.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ông Vũ Trí Khương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang:

- Di động/zalo: 0984 410 333.

- Email: vutrikhuong@gmail.com.

Mẫu đăng ký: /sites/default/files/M%E1%BA%ABu%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD.docx

 

Tin liên quan