Chỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công tạo, động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2025

Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

Luật Điện lực

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017