Ban hành Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

Ngày 19/01/2022, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ban hành Quyết định số 12/QĐ-BCĐTKNL về việc ban hành Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

Theo đó, phạm vi và đối tượng áp dụng của Quy chế quy định việc xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí từ ngân sách trung ương thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019;  Đối với việc xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các các nhiệm vụ thuộc Chương trình sử dụng ngân sách từ nguồn khác, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được áp dụng theo các quy định pháp luật hiện hành; Quy chế này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân triển khai quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình.

IMG_8209.JPG

Nguyên tắc xây dựng, quản lý thực hiện nhiệm vụ của Chương trình bao gồm: Bảo đảm tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện định kỳ, đột xuất và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành; Huy động mọi nguồn lực hợp pháp để thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình; Công khai, minh bạch, không chồng chéo, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong xây dựng, quản lý thực hiện, đánh giá nghiêm thu nhiệm vụ thuộc Chương trình; Đảm bảo việc hoàn thành mục tiêu Chương trình theo đúng kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ theo giai đoạn 05 năm và hằng năm Chương trình

Cơ quan trung ương và địa phương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình, tổ chức xây dựng và ban hành Khung nhiệm vụ giai đoạn 05 năm thực hiện tại cơ quan mình với các nội dung chính sau:  a) Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn;  b) Nội dung trọng tâm;  c) Bộ chỉ số đánh giá thực hiện Chương trình tại cơ quan;  d) Phương án thực hiện;  đ) Các kết quả đạt được. 

Trên cơ sở nội dung các Khung nhiệm vụ giai đoạn 05 năm của cơ quan trung ương và địa phương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng tổng hợp, xây dựng và trình Ban Chỉ đạo Chương trình phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 05 năm của Chương trình. 

Trên cơ sở Khung nhiệm vụ giai đoạn 05 năm của mình, cơ quan trung ương và địa phương chủ trì xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hằng năm tại cơ quan trung ương và địa phương. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hằng năm bao gồm:  a) Mục tiêu về tiết kiệm năng lượng trong năm của cơ quan;  b) Nội dung trọng tâm thực hiện để đạt được mục tiêu của năm;  c) Danh mục các nhiệm vụ triển khai trong năm căn cứ theo nội dung trọng tâm;  d) Bộ chỉ số đánh giá việc thực hiện kế hoạch;  đ) Phương án triển khai;  e) Kết quả đạt được.

Khung nhiệm vụ giai đoạn 05 năm và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hằng năm của cơ quan trung ương được tổng hợp vào kế hoạch chi thường xuyên và kế hoạch chi đầu tư phát triển của cơ quan theo quy định hiện hành.

Yêu cầu tổ chức tuyển chọn nhiệm vụ:

  - Phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; 

- Phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, người dân, xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Đảm bảo tính khả thi về: phương thức triển khai; thời gian, tiến độ; nguồn nhân lực, tài chính... 

- Phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật. 

Quy trình thực hiện tuyển chọn, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả nhiệm vụ:

 - Đối với nhiệm vụ sử dụng toàn bộ hoặc sử dụng một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước, các cơ quan trung ương thực hiện theo trình tự sau: 

+ Đề xuất nhiệm vụ: Cơ quan trung ương kêu gọi các tổ chức, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của tổ chức đó theo quyết định thành lập, điều lệ hoặc quy chế tổ chức và hoạt động, và các quy định khác có liên quan, lập và gửi danh mục đề xuất nhiệm vụ gửi về đơn vị chuyên trách được giao để tổng hợp trước ngày 05 tháng 3 của năm trước kế hoạch (hoặc tiến độ cụ thể do cơ quan trung ương quy định). Danh mục đề xuất nhiệm vụ phải đảm bảo đầy đủ các thông tin bao gồm: tên nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung thực hiện, dự kiến kết quả đạt được, dự kiến kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện. Đối với nhiệm vụ đột xuất, tổ chức phù hợp gửi đề xuất cho Lãnh đạo cơ quan trung ương để xem xét, xử lý tùy từng trường hợp cụ thể.

+ Tư vấn xác định nhiệm vụ đề xuất thực hiện: Cơ quan trung ương tổ chức việc xác định, lựa chọn đề xuất nhiệm vụ dựa trên khuyến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ được cơ quan trung ương thành lập. Thành phần, nhiệm vụ và trình tự, phương thức làm việc của Hội đồng do cơ quan trung ương quy định.

+ Xây dựng danh mục nhiệm vụ đề xuất thực hiện: Căn cứ kết quả tư vấn của Hội đồng, cơ quan trung ương xây dựng, lựa chọn danh mục nhiệm vụ đề xuất thực hiện của năm kế hoạch và gửi về Bộ Công Thương trước 20 tháng 4 của năm trước năm kế hoạch để tổng hợp.

+ Xác định và thống nhất danh mục nhiệm vụ thực hiện: Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan trung ương xác định và thống nhất danh mục nhiệm vụ thực hiện của năm kế hoạch từ danh mục nhiệm vụ đề xuất thực hiện của các cơ quan trung ương. 

+ Phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện: Lãnh đạo cơ quan trung ương phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện do ngân sách trung ương hỗ trợ trên cơ sở danh mục nhiệm vụ đã được Bộ Công Thương và các cơ quan trung ương xác định. Căn cứ quy định hiện hành, việc lựa chọn tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc danh mục phê duyệt thông qua phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Tùy theo phương thức lựa chọn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hồ sơ nhiệm vụ được lập theo quy định của pháp luật liên quan.

 + Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Cơ quan trung ương chủ trì việc đánh giá, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình của cơ quan mình. 

- Hồ sơ nhiệm vụ và việc quản lý Hồ sơ được cụ thể hóa trong các văn bản quy định do cơ quan trung ương ban hành trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật.

Quản lý thực hiện nhiệm vụ  Đối với nhiệm vụ sử dụng toàn bộ hoặc sử dụng một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước:

Thực hiện quản lý nhiệm vụ theo quy định quản lý nhiệm vụ thuộc Chương trình do các cơ quan trung ương ban hành riêng cho cơ quan mình. Các nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước của Chương trình được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

 

Tin liên quan