Dự thảo Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng

Vừa qua, Bộ Công Thương ban hành dự thảo sửa đổi Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 về việc quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; Cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hoặc một phần ngân sách nhà nước có mức tiêu thụ điện hàng năm từ 100.000 kWh trở lên theo danh sách khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị; Tổ chức kiểm toán năng lượng.

z2012003704845_bb2bfeb1d8979f395f336623c41bd7fe_1.jpg

                     Thi công, lắp đặt tấm pin mặt trời trên nóc tòa nhà Sở Công Thương Bắc Giang

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là cơ sở sử dụng năng lượng hàng năm với khối lượng lớn từ 1.000 tấn dầu tương đương (1.000 TOE) đối với cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải và từ 500 tấn dầu tương đương (500 TOE) đối với các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng.

Thực hiện xây dựng danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hàng năm, dự thảo quy định tuần tự như sau: Việc đầu tiên là tổng hợp, thu thập dữ liệu sử dụng năng lượng hàng năm từ trước ngày 15 tháng 12 của năm N-1, Sở Công Thương có trách nhiệm ban hành công văn đề nghị các cơ sở sử dụng năng lượng báo cáo về dữ liệu sử dụng năng lượng trong năm N-1. Đó là các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các cơ sở sử dụng năng lượng có mức tiêu thụ năng lượng từ 600 TOE (hoặc từ 3,6 triệu kWh) đến dưới 1.000 TOE thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, vận tải; từ 300 TOE (hoặc từ 1,8 triệu kWh) đến dưới 500 TOE đối với các tòa nhà, công trình xây dựng. Danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng này được Sở Công Thương xác định căn cứ trên danh mục thống kê các cơ sở sử dụng năng lượng cho năm gần nhất của Tổng cục Thống kê và sản lượng điện năng lũy kế ước tính cho cả năm N-1 của các cơ sở sử dụng điện thuộc danh mục khách hàng sử dụng điện lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại trang thông tin điện tử: https://sudungdien.evn.com.vn.

Tiếp theo, trước ngày 15 tháng 01 của năm N, các cơ sở sử dụng năng lượng gửi báo cáo cho Sở Công Thương về tình hình tiêu thụ năng lượng trong năm N-1 theo nội dung quy định tại Mẫu 1.1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này trên Trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn 

Việc lập kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, dự thảo cũng hướng dẫn chi tiết  xây dựng kế hoạch hàng năm, 05 năm của cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kế hoạch hàng năm, 05 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ quan, đơn vị.

Đối với kiểm toán năng lượng, dự thảo quy định các cơ sở có trách nhiệm thực hiện kiểm toán năng lượng ít nhất một lần trong 03 năm; Kết quả kiểm toán năng lượng được lập thành Báo cáo kiểm toán năng lượng trình lãnh đạo của cơ sở được kiểm toán năng lượng. Báo cáo kiểm toán năng lượng bao gồm đầy đủ các số liệu khảo sát đo lường, tính toán cụ thể, phản ánh hiện trạng công nghệ, hiện trạng sử dụng năng lượng của cơ sở và các giải pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất theo thứ tự ưu tiên với đầy đủ các phân tích về chi phí, lợi ích đối với từng đề xuất để cơ sở lựa chọn triển khai áp dụng; Trong thời hạn 30 ngày sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng, cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán năng lượng đến Sở Công Thương; Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được báo cáo kiểm toán năng lượng, Sở Công Thương có trách nhiệm tiếp nhận, thông qua hoặc có ý kiến góp ý, yêu cầu hiệu chỉnh, bổ sung báo cáo kiểm toán năng lượng. Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo kiểm toán năng lượng và gửi lại Sở Công Thương trong thời hạn 60 ngày sau khi có ý kiến góp ý, yêu cầu hiệu chỉnh, bổ sung từ Sở Công Thương./.

                                                                                                                                   Trung tâm KC&XTTM

 

 

Tin liên quan