Kết quả thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2021

Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2021 được Giám đốc Sở Công thương giao cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang chủ trì thực hiện 4 đề án. Trung tâm đã thực hiện các đề án đúng nội dung, yêu cầu đề ra.

Theo Kế hoạch được Giám đốc Sở Công thương Bắc Giang phê duyệt. Trung tâm được giao thực hiện các đề án sau: Tuyên truyền, phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ mội trường. Xây dựng mô hình đèn chiếu sáng học đường tại 05 trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên gồm: Trường tiểu học Phúc Hòa, trường tiểu học An Dương, trường THCS Đại Hóa (huyện Tân Yên); trường tiểu học Tiên Lục (huyện Lạng Giang) và trường tiểu học Tư Mại (huyện Yên Dũng). Xây dựng mô hình đèn chiếu sáng học đường tại 4 trường tiểu học trên địa bàn huyện Lạng Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa gồm: Trường tiểu học Thái Đào, trường tiểu học Dương Đức (huyện Lạng Giang), trường tiểu học Vân Hà (huyện Việt Yên), trường tiểu học thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa). Xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại quảng trường UBND huyện Lục Ngạn.

Description: z3026352220634_ca2a0e48abb2ae98f9a3a2d687d74fa0.jpg

                             Đèn chiếu sáng học đường tại trường tiểu học Tiên Lục, huyện Lạng Giang

Sau khi được giao nhiệm vụ Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, đơn vị giám sát thực hiện đúng các nội dung, yêu cầu đề ra. Kết quả đến nay Trung tâm đã hoàn thành nghiệm thu các đề án: Xây dựng mô hình đèn chiếu sáng học đường tại 05 trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên tỉnh Bắc Giang. Xây dựng mô hình đèn chiếu sáng học đường tại 4 trường tiểu học trên địa bàn huyện Lạng Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang. Xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại quảng trường UBND huyện Lục Ngạn và đã đưa vào sử dụng. Còn đề án tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường: Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo, đài ở Trung ương và của tỉnh… tổ chức tuyên truyền và thường xuyên đưa các tin, bài, ảnh về các hoạt động tiết kiệm năng lượng trên website của đơn vị. Năm 2021, Trung tâm phấn đấu hoàn thành 100% Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiểu quả tỉnh Bắc Giang đã được Giám đốc Sở Công thương phê duyệt./.

                                                                                                                                   Nguyễn Văn Minh - Trung tâm KC&XTTM

Tin liên quan