Phòng Văn hóa thông tin huyện tổng kết công tác hoạt động năm 2014

Ngày 24/12, Phòng Văn hóa- Thông tin huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin năm 2014. Triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Năm 2014, sự nghiệp phát triển văn hoá, thông tin được các cấp Uỷ, Đảng, Chính quyền quan tâm, chú trọng. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ được chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể ngay từ đầu năm, các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch gia đình, bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin được chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả. Trong “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” toàn huyện có 41.199/49.598 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 100,7% kế hoạch, tăng 1.999 hộ so với năm 2013; 265/392 làng, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, đạt 114,6% kế hoạch, tăng 47 làng so với năm 2013; 9/9 làng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 128,6% kế hoạch;
Quang cảnh hội nghị

1/1 thị trấn đạt danh hiệu văn minh đô thị; 223/241 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tăng 20 cơ quan, đơn vị so với năm 2013. Phong trào thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được quan tâm. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên đã giảm nhẹ được việc ăn uống linh đình, thực hành tiết kiệm….Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch, thể dục thể thao, Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông cũng đạt được nhiều kết quả.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015, Phòng VH – TT huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền tác dụng, ý nghĩa của phong trào “TDĐKXDĐSVH”, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương… Tăng cường kiểm tra, xử lý các dịch vụ kinh doanh văn hoá phẩm, nhà nghỉ, quán internet vi phạm trên địa bàn; Chỉ đạo các xã, Thị trấn tiếp tục phấn đấu thành lập và ra mắt ít nhất 5 CLB phòng chống bạo lực gia đình./.

 
Phương Thảo
 
                          

Tin liên quan