Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 548/QĐ-BCT ngày 19 tháng 3 năm 2024 về việc ban hành Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Công Thương.

Quy chế quy định việc quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (Chương trình) của Bộ Công Thương theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phů. Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân quản lý và tham gia thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

Để tham gia chủ trì nhiệm vụ, các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng điều kiện: có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực đã được quy định trong nội dung Chương trình; Cá nhân thuộc các tổ chức đăng ký tham gia chủ trì các nhiệm vụ phải có đủ năng lực hành vi dân sự và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực và tiêu chí đã được quy định trong nội dung Chương trình. Các tổ chức không được đăng ký chủ trì thực hiện các nhiệm vụ mới nếu chưa hoàn thành đúng hạn thanh, quyết toán các nhiệm vụ đã được giao.

Căn cứ các quy định hiện hành, việc lựa chọn tổ chức thực hiện thuộc danh mục được Bộ Công Thương phê duyệt thông qua phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Tuỳ theo phương thức lựa chọn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hồ sơ các nhiệm vụ được lập theo quy định pháp luật hiện hành. Căn cứ hợp đồng đã được ký kết, các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, kinh phí tại hợp đồng và yêu cầu của Quy chế này, các quy định của pháp luật hiện hành.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Bộ hướng dẫn, giải quyết các thủ tục tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí nhiệm vụ theo các quy định hiện hành để các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và hợp đồng đã ký kết. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Bộ Công Thương thông qua Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững về tình hình triển khai các nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các tổ chức, cá nhân cần kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Bộ Công Thương thông qua Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững để có giải pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng nội dung, tiến độ và hiệu quả.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 19 tháng 3 năm 2024./.

 

Tin liên quan