Tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%

Theo Nghị định mới của Chính phủ, có 7 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.  
Đó là nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo QĐ 41; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
 

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92, Nghị định số 121 và Nghị định số 9 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 91, QĐ 613; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111 - HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo QĐ 142, QĐ 38.Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 53.Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 62.Nghị định Chính phủ cho hay kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng áp dụng đối với các đối tượng trên do ngân sách Nhà nước và Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm.Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2015.Trước đó, ngày 10/11/2014, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 78 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó đã quyết định thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống).Thời điểm thực hiện quy định này là từ ngày 1/1/2015.

 
Theo Vietnamnet
 

Tin liên quan