Thông báo xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương năm 2024

Bộ Công Thương ngày 19/4/2023 ban hành công văn số 2289/BCT-TKNL về việc xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu năm. Cụ thể như sau:

1. Nội dung đề xuất 

Đề xuất các nhiệm vụ nhằm thực hiện các yêu cầu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương và đề xuất giải pháp, lộ trình triển khai trong thời gian tới, tập trung vào các nội dung sau: 

- Xây dựng và đề xuất các chính sách của ngành Công Thương nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị; 

- Triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 phê duyệt kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê - tan đến năm 2030; 

- Triển khai các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương gồm: Quyết định số 626/QĐ-BCT ngày 05/4/2022 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26; Quyết định số 2756/QĐ-BCT ngày 14/12/2022 ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật triển khai các quy định của pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu; Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia.

- Xây dựng Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp ngành cho các lĩnh vực thuộc Bộ Công Thương quản lý theo yêu cầu tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. 

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương.

- Xây dựng hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính quốc gia trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương. 

- Xây dựng và ban hành tài liệu, sổ tay hướng dẫn kiểm kê phát thải khí nhà kính cấp cơ sở, cấp ngành, thích ứng với biến đổi khí hậu cho các ngành, lĩnh vực ngành Công Thương. Tài liệu hướng dẫn thực hiện quy trình về đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở cho các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thực hiện công tác kiểm kê phát thải khí nhà kính cho các năm 2020, 2022 thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. 

- Xây dựng và vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu đối với các cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương theo quy định tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức, chính sách pháp luật, kinh nghiệm trong và ngoài nước, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu cho các đối tượng ngành Công Thương.

2. Yêu cầu đối với Hồ sơ đề xuất 

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu áp dụng quy trình theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 23/2018/TT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương quy định quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công Thương. Dự toán kinh phí áp dụng theo Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

Các nội dung đề xuất phải có mục tiêu rõ ràng, nội dung cụ thể, sản phẩm dự kiến có địa chỉ ứng dụng (các nhiệm vụ đề xuất không có tính chất đầu tư, nghiên cứu khoa học, mua sắm các trang thiết bị phục vụ thực hiện nhiệm vụ và phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC).

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu đề nghị gửi về Bộ Công Thương (thông qua Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững) trước ngày 15 tháng 5 năm 2023 (theo dấu bưu điện). 

Địa chỉ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.22202359/0904.886336. 

Để thuận lợi cho việc tổng hợp, đề nghị các đơn vị gửi bản điện tử của Hồ sơ đề xuất về địa chỉ thư: HuyNQuang@moit.gov.vn./.

Tin liên quan