Tỉnh Bắc Giang có 34 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Ngày 21/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg.

Theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 trên toàn quốc là 2.497 cơ sở, tăng 84 cơ sở so với danh sách năm 2016 (có 2.413 cơ sở); trong đó có 2.003 cơ sở sản suất công nghiệp, 09 cơ sở sản xuất nông nghiệp, 58 đơn vị vận tải và 427 công trình xây dựng.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh có 302 cơ sở, tiếp đó là thành phố Hà Nội có 288 cơ sở, tỉnh Bình Dương 253 cơ sở, tỉnh Đồng Nai 126 cơ sở, tỉnh Quảng Ninh có 123 cơ sở...; ít nhất là tỉnh Điện Biên và tỉnh Ninh Thuận chỉ có 01 cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm năm 2017; tỉnh Bắc Kạn năm 2016 không có cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm nhưng năm 2017 đã có 02 cơ sở. Tỉnh Bắc Giang năm 2017 có 34 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, giảm 03 cơ sở so với danh sách năm 2016 (có 37 cơ sở).

Tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cập nhật và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31/3 hàng năm.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

Bên cạnh đó, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương; tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình, tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Được biết, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương (1.000 TOE) trở lên; các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra năm trăm tấn dầu tương đương (500 TOE) trở lên.

Trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Chỉ định người quản lý năng lượng.

4. Ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc.

5. Áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở.

Trách nhiệm của người quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm:

1. Xây dựng kế hoạch hằng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Tổ chức mạng lưới quản lý hoạt động sử dụng năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng.

3. Thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Theo dõi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thiết bị và toàn bộ dây chuyền sản xuất; sự biến động của nhu cầu tiêu thụ năng lượng liên quan đến việc lắp đặt mới, cải tạo, sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

6. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn trong hoạt động sử dụng năng lượng./.

                                                                                   Sở Công Thương Bắc Giang

 

 

Tin liên quan