Bắc Giang: Giao nhiệm vụ cơ quan chủ trì cấp, quản lý mã số vùng trồng

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-BCĐ về việc Tổ chức Tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022. Nhằm mục đích tạo sự thay đổi nhận thức, phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn của dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Bắc Giang - Ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền Cuộc vận động với nhiều hình thức, nội dung phù hợp. Khơi dậy niềm tự hào dân tộc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc vận động trong giai đoạn mới góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra các nội dung hoạt động ở cấp tỉnh và cấp huyện, theo đó hoạt động ở cấp tỉnh gồm các chương trình: (1) Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động, trong đó Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh chủ trì tổ chức Lễ phát động, thời gian dự kiến ngày 05/10/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang; Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Thành phố Bắc Giang chủ trì Tổ chức  riễu hành ra quân hưởng ứng Tháng cao điểm Cuộc vận động. (2) Tổ chức gian hàng dành cho Công nhân tại khu công nghiệp với chủ đề “Lễ hội hàng Việt”; “Tinh hoa hàng Việt - Tự hào hàng Việt” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Công Thương tỉnh thực hiện, thời gian trong tháng 10/2022 tại Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. (3) Tổ chức Ngày hội Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì, thời gian dự kiến ngày 05/10/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang.

Các hoạt động ở cấp huyện như: - Tổ chức Lễ ra quân Tháng cao điểm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn với chủ đề “Tự hào hàng Việt – Tinh hoa hàng Việt” tại các địa phương, cơ sở (theo Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức
hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2022);

- Tổ chức tuyên truyền trực quan trên các tuyến chính trung tâm huyện; các trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn./.

                                                                                                                   Bùi Văn Tú - TTKC

 

 

Tin liên quan