Bộ Tư pháp: Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đầu giá

Ngày 08/02/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2022./.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. Áp dụng đối với người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản nhưng không áp dụng đối với trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Thông tư đưa ra 06 tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với thang chấm điểm 100 điểm gồm: (i) nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá - 23 điểm; (ii) nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả - 22 điểm; (iii) nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản - 45 điểm; (iv) nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp - 5 điểm.

Ngay sau khi có quyết định của người có thẩm quyền, người có tài sản đấu giá phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Người có tài sản đấu giá có thể tự đánh giá hoặc thành lập tổ đánh giá hoặc lựa chọn hình thức khác để đánh giá các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Phụ lục I của Thông tư. Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định về việc thông báo, hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; các trường hợp người có tài sản đấu giá từ chối đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản; trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá và nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố…/.

 

Tin liên quan