Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2024

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2024.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn liền với chuyển đổi số toàn diện để tiếp tục đưa tỉnh Bắc Giang nằm trong số các tỉnh dẫn đầu cả nước về CCHC, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo động lực để đột phá và thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh. Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên ứng dụng hiệu quả thành tựu của chuyển đổi số xây dựng nền hành chính của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2024 tiếp tục tập trung vào 6 nội dung chủ yếu: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Mục tiêu chung chú trọng cải thiện nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần giữ vững và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của tỉnh năm 2024 thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Hoàn thành và đảm bảo tiến độ, chất lượng 100% nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch CCHC năm 2024 của tỉnh; Kế hoạch CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành đúng quy trình, đồng bộ và thống nhất với hệ thống pháp luật của Trung ương.

100% TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và rà soát đơn giản hóa. Bảo đảm trên 90% hồ sơ TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp được giải quyết trước và đúng hạn, trong đó có trên 60% trả trước hạn. Trường hợp, để xảy ra tình trạng quá hạn phải thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức theo quy định.

Trên 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 85% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 65% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC đạt trên 70%. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ xa đạt trên 60%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt trên 60%.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp thực hiện về công tác chỉ đạo, điều hành; công tác thông tin, truyền thông; công tác kiểm tra;…

                                                                                                                                             Theo bacgiang.gov.vn

Tin liên quan