Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 959/KH-UBND ngày 10/3/2022 về việc tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2022.

Theo Kế hoạch, việc tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2022 được thực hiện trong 2 đợt; trong đó đợt 1 vào tháng 7/2022, đợt 2 vào tháng 11/2022.

Căn cứ vào thời gian quy định, UBND cấp huyện hoàn thành việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 trước ngày 10/7/2022. Gửi hồ sơ và sản phẩm đạt từ 50 điểm (3 sao) trở lên về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/7/2022 để tham gia đánh giá, phân hạng.

Đợt 2, hoàn thành trước ngày 10/11/2022. Gửi hồ sơ và sản phẩm đạt từ 50 điểm (3 sao) trở lên về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/11/2022 để tham gia đánh giá, phân hạng.

Đối với cấp tỉnh hoàn thành việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 trước ngày 30/7/2022; đợt 2 trước ngày 30/11/2022.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm và trao giấy chứng nhận các sản phẩm đạt từ 03 sao trở lên; trưng bày các sản phẩm tham gia chương trình, xong trước ngày 15/12/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu thành lập Hội đồng; Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại các huyện, thành phố; kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm độc lập một số sản phẩm tham gia chu trình OCOP. Đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký sản phẩm đảm bảo theo quy định.

Tham mưu tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022; tham mưu ban hành quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố kết quả thi đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022 và tham mưu UBND tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP theo quy định.

UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương để tổ chức thực hiện. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình OCOP theo quy định của pháp luật. Rà soát, kiểm tra các sản phẩm, dịch vụ của địa phương có tiềm năng phát triển để hướng dẫn các tổ chức kinh tế đăng ký tham gia chương trình OCOP. Thực hiện công bố công khai kết quả cuộc thi đánh giá sản phẩm OCOP của địa phương năm 2022./.

 

 

Tin liên quan