Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực và tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể, trong đó ưu tiên để thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024 “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”.

Thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương. 60% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ứng dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất để thay đổi quy trình sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả hoạt động, giảm phát thải. 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hoàn thành triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, cụ thể: 25 dịch vụ công theo Đề án 06/CP (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022) và 28 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 100% hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ (Hệ thống EMC).

100% hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 100% các thôn, bản đang lõm sóng và đã có điện lưới quốc gia được phủ sóng băng rộng di động. 100% bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ chính gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát; Công nghiệp công nghệ số; Số hóa các ngành kinh tế; Dữ liệu số; Phát triển hạ tầng số; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Truyền thông và phát triển nhân lực số. Phân công rõ cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành và kết quả cần đạt được./.

 

 

Tin liên quan