Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đang lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang.

Theo Dự thảo, Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về Công Thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến công, quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Sở Công Thương có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: (i) Văn phòng; (ii) Thanh tra; (iii) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp; (iv) Phòng Quản lý công nghiệp; (v) Phòng Quản lý thương mại; (vi) Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường; (vii) Phòng Quản lý năng lượng; (viii) Phòng Quản lý xuất nhập khẩu.

Sở Công Thương có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại./.

Chi tiết Dự thảo Quyết định lấy ý kiến nhân dân xem: /AFc%20Giang.pdf

                                                                                                                                                 Việt Hùng

 

Tin liên quan