Quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội giai đoạn 2022-2025

UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phải là các xã thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội theo kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; xã phải đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã NTM nâng cao tại cùng thời điểm. Có ít nhất một mô hình thôn thông minh và đạt một trong các tiêu chí kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội.

UBND tỉnh yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị, ban hành hướng dẫn thực hiện các nội dung quy định xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực phụ trách trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký ban hành Quyết định.

Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổng hợp hướng dẫn thực hiện các nội dung xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội theo quy định. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu sau đạt chuẩn để đảm bảo phát triển nông thôn bền vững.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung quy định theo quyết định này nếu có vấn đề phát sinh, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã chủ động triển khai thực hiện các nội dung quy định xã nông thôn kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội đúng quy định.

* Xem chi tiết Văn bản Phụ lục tại đây./.

Tin liên quan