Quyết định chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội đặc thù

HĐND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội đặc thù năm 2024 của tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước 1.945 chỉ tiêu. Biên chế viên chức 31.934 chỉ tiêu, trong đó biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo 27.718 chỉ tiêu, biên chế viên chức sự nghiệp y tế nhà nước 2.525 chỉ tiêu, biên chế viên chức sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 545 chỉ tiêu, biên chế viên chức sự nghiệp khác 1.038 chỉ tiêu, biên chế Hội đặc thù 108 chỉ tiêu.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã 7.317 chỉ tiêu gồm: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã 4.570 chỉ tiêu; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã 2.747 chỉ tiêu.

Cán bộ khuyến nông và thú y cơ sở 223 chỉ tiêu.

Số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, trong đó số lượng hợp đồng làm công việc hỗ trợ, phục vụ 291 chỉ tiêu gồm: Số lượng hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính 230 chỉ tiêu; số lượng hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập 55 chỉ tiêu; số lượng hợp đồng lao động trong các tố chức Hội đặc thù 06 chỉ tiêu. Số lượng hợp đồng lao động - làm giáo viên, nhân viên hành chính khối Mầm non, Tiểu học và THCS 1.3 64 chỉ tiêu.

Nguồn kinh phí thực hiện hợp đồng lao động làm giáo viên, nhân viên hành chính quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết này do ngân sách huyện đảm bảo. Riêng huyện Yên Thế, Sơn Động, Lục Ngạn do ngân sách tỉnh hỗ trợ./.

                                                                                                                        Theo .bacgiang.gov.vn

Tin liên quan