Sáp nhập Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang vào Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định cho phép sáp nhập Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang vào Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt và theo quy định của pháp luật hiện hành; chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản giao dịch tại ngân hàng theo quy định; tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Ban lãnh đạo lâm thời Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang gồm 09 người, do ông Dương Văn Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch.

Ban lãnh đạo lâm thời có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đề án nhân sự, dự thảo điều lệ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản, tài chính, người lao động, chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động, trách nhiệm, nghĩa vụ và các nội dung khác có liên quan sau khi sáp nhập đảm bảo theo quy định. Ban lãnh đạo lâm thời tự giải thể sau khi đại hội bầu Ban lãnh đạo của Hiệp hội./.

                                                                                                                                            Việt Hùng

Tin liên quan