Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 6431/UBND-NC về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg; các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, trọng tâm là: Công văn số 1220/UBND-NC, Công văn số 3612/UBND-NC, Công văn số 5920/UBND-NC, Công văn số 5977/UBND-NC.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý; nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động công vụ, công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; trong đó, quan tâm biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, có tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả công việc; đồng thời, phát hiện, góp ý, phê bình các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn, Thanh tra các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Thanh tra các huyện, thành phố xây dựng, triển khai các cuộc thanh tra theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP và Công văn số 2354/TTCP-KHTH . Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phải có nội dung thanh tra hoạt động công vụ; tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kịp thời kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ. Lưu ý, rà soát, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các cuộc kiểm tra, thanh tra trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 3426/UBND-NC.

Giám đốc Sở Nội vụ rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy định của tỉnh liên quan đến hoạt động công vụ, nhất là đánh giá, nhận xét việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan nhà nước và cán bộ công chức, viên chức; đồng thời, tăng cường hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tăng cường giám sát hoạt động công vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức./.

 

Tin liên quan