Tăng cường công tác văn thư, quản lý, sử dụng con dấu

Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 440/UBND-NC về việc tăng cường công tác văn thư, quản lý, sử dụng con dấu.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Theo Công văn, hiện nay, công tác văn thư, quản lý, sử dụng con dấu tại một số cơ quan, đơn vị bộc lộ sơ hở, thiếu sót, hạn chế; việc quản lý, bảo quản con dấu của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ, chưa phân công, quy định trách nhiệm cụ thể; không có văn bản quy định về quản lý, sử dụng con dấu, không giao con dấu cho cán bộ văn thư, cán bộ kiêm nhiệm phụ trách, còn nhiều sơ hở tiềm ẩn nguy cơ cao để các đối tượng lợi dụng, sử dụng con dấu làm công cụ, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do cơ quan, tổ chức không có cán bộ văn thư chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, cán bộ chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu nên nhận thức còn hạn chế, chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý, sử dụng con dấu tại cơ quan, tổ chức; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa thực sự được chú trọng, quan tâm đúng mức

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác văn thư, công tác quản lý và sử dụng con dấu quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 03/5/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. Rà soát ban hành các văn bản, quy chế, quy trình quy định về công tác văn thư, công tác quản lý, sử dụng con dấu theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất ban hành văn bản theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của ngành, cơ quan, đơn vị về công tác văn thư, công tác quản lý và sử dụng con dấu để kịp thời phát hiện sơ hở, vi phạm, thiếu sót, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, ngăn chặn nguy cơ, không để tội phạm lợi dụng hoạt động hoặc để xảy ra vi phạm.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu của đơn vị theo quy định của pháp luật. Quán triệt thực hiện nghiêm việc soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản. Bố trí phòng, kho lưu trữ và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm giữ gìn bí mật tài liệu lưu trữ theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ theo quy định. Rà soát ban hành văn bản quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình. Con dấu phải được quản lý chặt chẽ tại trụ sở cơ quan, tổ chức; chỉ người đứng đầu cơ quan, tổ chức mới được quyết định việc mang con dấu ra ngoài trụ sở để sử dụng giải quyết công việc.

Nghiêm cấm các hành vi làm giả con dấu, sử dụng con dấu giả; mua bán con dấu, tiêu hủy trái phép con dấu; sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng; cố ý làm biến dạng, sửa chữa nội dung mẫu con dấu đã đăng ký; không giao nộp con dấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đăng ký mẫu con dấu; mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp con dấu; sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động; chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu; sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu con dấu; làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;…

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Giang thường xuyên tuyên truyền thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Công an tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm liên quan lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm tham nhũng, tiêu cực, tội phạm làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức./.

 

Tin liên quan