Tăng cường kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 4076/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo đó, về quản lý thu NSNN, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của các Luật thuế, Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thực hiện rà soát, đánh giá phân loại nợ thuế. Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế trong lĩnh vực hải quan. Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước các huyện phối hợp hạch toán, điều tiết các khoản thu của từng cấp ngân sách kịp thời, theo đúng quy định. Sở Tài chính tăng cường giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Các sở, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố không tự đặt ra các khoản thu, không giữ lại hoặc để các khoản thu ngoài NSNN trái với quy định của pháp luật. Lập dự toán thu NSNN theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường quản lý thu, xử lý thu hồi nợ thuế, chống thất thu. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát, đôn đốc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu về NSNN…

Về quản lý NSNN, các sở, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố lập, trình cấp có thẩm quyền quyết định dự toán chi NSNN hằng năm; lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Đầu tư công. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án. Thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN theo đúng quy định của Luật NSNN. Kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về NSNN. Thực hiện bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới. Đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện việc quản lý, sử dụng và báo cáo quyết toán, công khai tài chính các quỹ tài chính ngoài ngân sách hằng năm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN.

Về nợ của chính quyền địa phương, Sở Tài chính chính chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện thành phố tăng cường quản lý, sử dụng nguồn vốn viện trợ nước ngoài, bố trí dự toán, hạch toán, quyết toán thu, chi NSNN. Thực hiện huy động để bù đắp bội chi ngân sách địa phương trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định.

Về quản lý, sử dụng tài sản công, Sở Tài chính chủ trì phối hợp tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tài sản công. Tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hoàn thành các nhiệm vụ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các sở, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc đấu giá khi thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Khai thác hiệu quả tải sản kết cấu hạ tầng; sử dụng hiệu quả tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập. Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

Về công tác lập báo cáo quyết toán NSNN và báo cáo tài chính nhà nước hằng năm, các sở, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán NSNN của các đơn vị dự toán trực thuộc và ngân sách cấp dưới, tổng hợp báo cáo theo đúng chế độ và thời hạn quy định. Chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN hằng năm và lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng thời hạn quy định. Chỉ đạo sát việc thực hiện xét duyệt, thẩm định số liệu quyết toán thu, chi NSNN của các đơn vị dự toán trực thuộc và các đơn vị dự toán cấp dưới. Chỉ đạo công tác kế toán, cung cấp thông tin tài chính, ngân sách theo đúng quy định của chế độ kế toán, quy định về cung cấp thông tin lập báo cáo tài chính nhà nước… Sở Tài chính tăng cường công tác kiểm tra quyết toán ngân sách địa phương, tổng hợp báo cáo quyết toán NSNN hằng năm theo quy định, đảm bảo thời hạn.

Về đôn đốc, kiểm tra, xử lý, công khai, báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra, các sở, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công khai, minh bạch. Thực hiện và báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra. Tổ chức thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - NSNN, đầu tư công, tài sản công. Thủ trưởng các sở, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực tài chính - NSNN, đầu tư công, tài sản công. Sở Tài chính tổng hợp chung báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trình UBND, HĐND tỉnh cùng với báo cáo quyết toán NSNN theo quy định. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp chung danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - NSNN, đầu tư công, tài sản công cùng với báo cáo quyết toán NSNN báo cáo UBND tỉnh HĐND tỉnh theo quy định./.

 

Tin liên quan