Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2022

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 1531/KH-BCĐ ngày 12/4/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2022.

heo kế hoạch, năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các huyện, thành phố đã đạt chuẩn NTM, tạo tiền đề để xây dựng huyện NTM nâng cao. Phấn đấu có thêm tối thiểu 09 xã đạt chuẩn NTM, 18 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 01 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 94 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Phấn đấu bình quân mỗi xã tăng thêm 0,3 tiêu chí/xã, lũy kế bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 17,1 tiêu chí/xã; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2021-2025 giảm còn 4,2%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 99% dân số; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch đạt 78,5%...

Để hoàn thành mục tiêu, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn về các nội dung mới, yêu cầu mới của Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với các cơ quan truyền thông trung ương, tỉnh để đẩy mạnh tuyên truyền và quảng bá hình ảnh về xây dựng NTM tỉnh Bắc Giang đến với cả nước. Nhân rộng kết quả thực hiện mô hình điểm thôn NTM kiểu mẫu để các địa phương học tập. Tập trung tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo, sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện thôn NTM kiểu mẫu để nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, phát huy năng động sáng tạo của người nông dân trong tổ chức thực hiện.

Rà soát, điều chỉnh, đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xã NTM tại các địa phương đảm bảo phù hợp Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Từng bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch NTM; rà soát, điều chỉnh Đề án xây dựng NTM tại các xã, hoàn thành xong trong năm 2022.

Ban Chỉ đạo NTM các huyện, thành phố chủ động kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Đồng thời căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng Kế hoạch thực hiện cho phù hợp. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện năm 2022, hướng dẫn các thôn triển khai thôn NTM kiểu mẫu lập, trình phê duyệt Phương án, xong trong quý II/2022. Tập trung nguồn lực từ ngân sách cấp huyện, lồng ghép các chương trình, dự án và huy động các nguồn vốn khác để ưu tiên hỗ trợ đối ứng cho các xã, thôn phấn đấu đạt chuẩn NTM theo thời gian, lộ trình đã đề ra…/.

 

 

Tin liên quan