Hồ sơ năng lực Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang - Phần giới thiệu (phần I)

I) GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Trung tâm) tỉnh Bắc Giang được thành lập tại Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm xúc tiến thương mại vào Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang, trực thuộc Sở Công Thương.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có chức năng nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, xúc tiến thương mại, tư vấn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công Thương địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Tiết kiệm và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204.3824098

Fax: 0204.3824098

Email: ttkc_xttm _sct@bacgiang.gov.vn

Website: ttkhuyencong.bacgiang.gov.vn

 

Description: D:\TIEN\Năm 2021\Công văn Báo cáo Cục\New folder\Bài viết\2.jpg

                        Tập thể cán bộ Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm

Họ và tên: Ngụy Đình Nghĩa.

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: 0240 3 601 665

II) CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1) Về hoạt động khuyến công:

 Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh trình sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Xây dựng, lưu giữ và khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn; tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về phát triển công nghiệp, khuyến công, các kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học - công nghệ để thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương;

Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công;

Xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các nội dung khuyến công;

 Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.

2) Về hoạt động xúc tiến thương mại

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyêt;

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin quảng bá tiềm năng của tỉnh về hàng hóa, thị trường, xuất nhập khẩu; phát hành bản tin, các ấn phẩm về thương mại, công nghiệp;

Xây dựng các báo cáo chuyên đề xúc tiến thương mại của tỉnh đối với từng thị trường, ngành hàng, sản phẩm trong nước để cung cấp cho các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đối tác trong và ngoài nước;

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về phát triển thương mại và hoạt động xúc tiến thương mại;

Tổ chức, tham gia các đoàn khảo sát tìm kiếm thị trường, các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, các phiên chợ hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các lớp đào tạo, tập huấn về thương mại, xúc tiến thương mại; phát triển thương mại điện tử;

Xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam cho các sản phẩm của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và các chính sách xúc tiến thương mại khác theo quy định của pháp luật.

3) Về hoạt động tiết kiệm năng lượng:

Xây dựng các chương trình và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

Xây dựng, lưu giữ và khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu điện tử về năng lượng; tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước, các mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Tổ chức khảo sát, đo lường, kiểm toán đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở sử dụng năng lượng;

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lượng; xây dựng chiến lược, quy hoạch sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo;

Nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các mô hình trình diễn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân;

Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tư vấn, giới thiệu, hỗ trợ thông tin, cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang bị thiết bị hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng;

Là đầu mối tiếp nhận và triển khai các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Trung ương, của các tổ chức quốc tế tài trợ;

Tổ chức thực hiện các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khác theo quy định của pháp luật.

II) TỔ CHỨC BỘ MÁY

1) Lãnh đạo Trung tâm:

1.1. Giám đốc: Ông Ngụy Đình Nghĩa. Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0204 3 601 665

1.2. Các Phó Giám đốc:

1.2.1. Ông Phạm Quốc Tuấn. Thạc sĩ kinh tế. Điện thoại: 0983 270 993

1.2.2. Bà Phạm Thị Mai. Cử nhân Luật. Điện thoại 0912 074 290

1.2.3. Ông Nguyễn Văn Thọ. Cử nhân kinh tế. Điện thoại: 0912 498 332

2) Bộ máy giúp việc

2.1. Phòng Tổ chức hành chính

Trưởng phòng: Bà Thân Thị Thanh Thúy, Cử nhân Kinh tế.

2.2. Phòng Khuyến công và TKNL

Điều hành phòng: Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc, Thạc sĩ kinh tế.

2.3. Phòng Xúc tiến thương mạiTrưởng phòng: Ông Nguyễn Khắc Nam, Cử nhân Kinh tế.

IV) CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VÀ CỘNG TÁC VIÊN:

STT

Họ tên

Năm sinh

Chức danh

Trình độ chuyên môn/chứng chỉ hành nghề

Ghi chú

A - CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

 

 

1

Ngụy Đình Nghĩa

1966

Giám đốc

Cử nhân kinh tế

Chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Trung tâm

2

Phạm Quốc Tuấn

1965

Phó Giám đốc

Thạc sĩ kinh tế/Kiểm toán viên năng lượng

 

3

Phạm Thị Mai

1971

Phó Giám đốc

Cử nhân Luật.

 

4

Nguyễn Văn Thọ

1981

Phó Giám đốc

Cử nhân kinh tế

 

5

Thân thị Thanh Thúy

1968

Trưởng phòng

Cử nhân kinh tế

 

6

Nguyễn Khắc Nam

1968

Trưởng phòng

Cử nhân kinh tế

 

7

Bùi Văn Tú

1988

Phó Trưởng phòng

Cử nhân quản trị văn phòng

 

8

Nguyễn Văn Tiến

1984

Chuyên viên

Thạc sĩ quản lý kinh tế/Kiểm toán viên năng lượng

 

9

Nguyễn Văn Minh

1988

Chuyên viên

Cử nhân quản lý công nghiệp/Kiểm toán viên năng lượng

 

10

Ngô Văn Thìn

1988

Chuyên viên

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

11

Hoàng Thị Thu

1979

Chuyên viên

Cử nhân luật

 

12

Đỗ Thị Huyền Trang

1987

Chuyên viên

Cử nhân sư phạm kỹ thuật

 

13

Nguyễn Thị Châm

1988

Chuyên viên

Cử nhân kinh tế

 

14

Phạm Thị Bích Thùy

1984

Chuyên viên

Cử nhân kế toán

 

15

Đinh Thị Định

1983

Chuyên viên

Cử nhân kế toán

 

16

Ngô Thị Thu Thảo

1979

Chuyên viên

Cử nhân tài chính kế toán

 

17

Nguyễn Thị Hải Yến

1980

Chuyên viên

Cử nhân báo chí/cử nhân luật

 

18

Hoàng Thị Duyên

1984

Chuyên viên

Thạc sĩ quản lý kinh tế

 

19

Nguyễn Văn Thành

1968

Chuyên viên

Cao đẳng

 

B - CỘNG TÁC VIÊN

 

 

1

Nông Quang Huy

1981

Chuyên viên

Kỹ sư tự động hóa cung cấp điện/Kiểm toán viên năng lượng.

Chứng chỉ hành nghề: Thẩm định giá xây dựng; thiết kế đường dây và trạm biến áp.

Số: LAS 24959

Tư vấn lập Báo cáo kỹ thuật hạng mục: Di chuyển đường dây 22kv.

2

Trần Anh Thịnh

1980

Chuyên viên

Kỹ sư kỹ thuật đo và tin học công nghiệp/ Kiểm toán viên năng lượng.

 

3

Đào Trọng Dũng

1980

Chuyên viên

Kỹ sư Điện khí hóa/ Kiểm toán viên năng lượng. Hoạt động xây dựng; Thiết kế, giám sát công trình xây dựng, điện; chỉ huy trưởng công trình;

Thiết kế bản vẽ thi công đèn tín hiệu giao thông cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài;

Thiết kế hệ thống cấp điện chùa Bái Chăm, Thanh Hóa;

Thiết kế cung cấp điện chiếu sáng cho huyện An Dương, TP Hải Phòng…

4

Dương Văn Hải

1991

Chuyên viên

Kỹ sư xây dụng/Tư vấn thiết kế, giám sát công trình điện; đường dây và trạm biến áp.

 

               

 

 

        

 

 

 

 

 

Tin liên quan