Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu

Chương trình tổng thể của Chính Phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ q

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 20 năm đến 29 năm 6 tháng

  Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương

Về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại vào Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, trực thuộc Sở Công Thương 

Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản

Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương

Luật Điện lực

Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

V/v ban hành kế hoạch hành động của Ngành Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn

Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực