Phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2023

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2021

Chỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công tạo, động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2025

Đôn đôc thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2020

Ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2020

Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang

Hướng dẫn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc g

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương

Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch khuyến công tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016- 2020

Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công Thương