Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2023

Ban hành Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2020

Báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019

Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 Đề xuất kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

Công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và Ban hành Hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED

Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát

Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Chương trình sử dụng năng lượng TK&HQ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả